Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

Правила для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРIВ 

Журнал «Генетичні ресурси рослин» видається Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН і публікує теоретичні, аналітичні, експериментальні, постановчі й методичні статті з актуальних питань генетичних ресурсів рослин за напрямами:

 • Інтродукція (теоретичні основи й результати);
 • Формування, вивчення й використання колекцій (принципи, методи, результати);
 • Виділення джерел і донорів цінних ознак (методи й результати);
 • Використання зразків генофонду рослин і колекцій (напрями й результати використання в селекційних, наукових, виробничих, навчальних, екологічних, соціальних і інших програмах);
 • Ідентифікація зразків генофонду рослин (принципи, методи, результати);
 • Інформаційне забезпечення (інформаційні системи, банки й бази даних, обмін інформацією, програмування, тощо);
 • Зберігання генетичних ресурсів рослин (in situ – збереження в місцях природного поширення, on farm – на присадибних, фермерських ділянках, ex situ – у колекціях);
 • Аналітичні статті з питань генетичних ресурсів рослин і їх використання;
 • Інформація (звіти про закордонні відрядження, симпозіуми, конференції, експедиції, урочисті події, персоналії та ін.);
 • Реєстрація колекцій і зразків генофонду рослин;
 • Сторінка для спілкування.

 

Приймаються статті українською, російською й англійською мовами. Обсяг експериментальних статей з усіма матеріалами має становити  8-10 сторінок, оглядових – до 15 сторінок.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «ВСТУП», «МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ Й УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ», «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ».

Розділ «ВСТУП» містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з актуальними науковими чи практичними завданнями, короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, які присвячені вирішенню даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.

Розділ «МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ Й УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ» містить інформацію про об’єкт досліджень (з зазначенням латинських назв видів рослин і авторів класифікації), метеорологічні умови  при описі польових досліджень, методи проведення досліджень і статистичного аналізу.

Розділ «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ» містить отримані результати досліджень і виявлені закономірності, які витікають з отриманих даних, обґрунтовану інтерпретацію результатів у порівнянні з висновками інших дослідників.

Розділ «ВИСНОВКИ» містить обґрунтоване узагальнення результатів та перспективиподальшихдосліджень у даному напрямі.

Розділ «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015, містить перелік використаних джерел за порядком цитування. У списку наводяться прізвища й ініціали авторів в оригінальній транскрипції, назва статті, назва журналу або книги і далі: для періодичних видань – рік видання, том, номер періодичного видання, перша й остання сторінки; для неперіодичних – місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок, при наявності індекс DOI. При написанні статті українською або російською мовою список літератури повторюється в розділі «REFERENCES», який є наступним за розділом «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ». У розділі «REFERENCES» назва статті пишеться англійською мовою, інші бібліографічні дані, включаючи прізвища та ініціали авторів – в англійській транслітерації. Посилання оформлюються за системою СSЕ (CBE).

Текст статті починається з індексу УДК. Далі - прізвища та ініціали авторів (прописний шрифт), назва організації, її поштова й електронна адреси (12 pt), назва статті (прописний жирний шрифт 14 pt). Після назви розміщується анотація мовою статті (у середньому 120 слів), в якій розкриваються основні результати, викладені в статті, їх інтерпретація і висновки. Під анотацією розміщується перелік ключових слів (до 10, курсив). Далі надається текст статті (12pt). У тексті статті посилання на літературу позначаються цифрою у квадратних дужках. Назви видів рослин при першому згадуванні даються мовою статті й латиною (курсив) із зазначенням автора (звичайний шрифт), наприклад: пшениця двозернянка, полба, підвид ефіопський (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl subsp. abyssinicum Vav.). При наступному згадуванні цього таксона використовується або оригінальна назва або латина (родова назва пишеться скорочено, прізвище автора не наводиться), наприклад: пшениця двозернянка ефіопського підвиду або (T. dicoccum subsp. abyssinicum). Назви сортів рослин пишуться з великої літери без лапок оригінальною мовою, зокрема російські, наприклад: сорт сої Lambert, сорт жита Сибирская крупнозерная. Таблиці друкуються в тексті статті з відповідним номером і заголовком. Ілюстрації подаються в тексті статті з відповідним номером і заголовком. У разі необхідності детального вивчення ілюстрації їх подають на окремих аркушах.

У кінці статті подають реферат російською (якщо стаття написана українською) й англійською мовами. Якщо стаття подана російською чи англійською мовою, у кінці статті обов’язково подається реферат українською мовою (обов’язково для громадян України). У рефераті наводяться прізвища та ініціали авторів, назва організації, її поштова й електронна адреси, назва статті (прописний шрифт), текст (не менше 1800 знаків, у середньому 300 слів) та відповідний список ключових слів (12 pt). Реферати містять розділи, кожен з яких пишеться з абзацу без відступу, а саме: Цель (Aim), Результаты и обсуждение (Results and Discussion), Выводы (Conclusions). Назви розділів виділяються жирним шрифтом.

Стаття подається до редакції в двох примірниках, роздрукованих на папері формату А4, один з яких повинен бути підписаний авторами, супроводжується рецензією та експертним висновком про можливість публікації. Якщо стаття передаеться від державної або приватної устови вона супроводжується офіційним листом. Текст статті в електронному вигляді подається на СD, DVD або електронною поштою (pgr-ncpgru@ukr.net). Текст подається у форматі doc (MS Word 97 і вище), шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал одинарний, з полями: ліве – 2,25 см, праве – 2, верхнє та нижнє – 2 см.

На окремій сторінці подаються відомості про авторів, де зазначаються повністю прізвища та ім’я, по-батькові всіх авторів, їх посада та науковий ступінь, ORCID, назва установи, її поштова й електронна адреси, номери стаціонарних і мобільних телефонів авторів.

Стаття, що надходить до редакції, реєструється й направляється до наукового рецензента. За наявності зауважень статтю повертають авторам на доопрацювання. Виправлений варіант автор повинен повернути до редакції з виправленнями або повними відповідями на всі зауваження рецензента у термін до 15 днів.

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають профілю та вимогам журналу, не виправлені після рецензування або не своєчасно повернені після виправлення.

 

Статті надсилати за адресою:

Редакція журналу «Генетичні ресурси рослин»

Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН,

Московський просп., 142, Харків, 61060, Україна