Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ВИКОРИСТАННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ СОНЯШНИКУ В СЕЛЕКЦІЇ НА ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ

Мова статті

English

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

Список літератури

  1. Солдатов К.И., Воскобойник Л.К., Харченко Л.Н. Высокоолеиновый сорт подсолнечника Первенец. Бюллетень НТИ по масличным культурам. 1976. Вып. 3. С. 3–7.
  2. Urie A.L. Inheritance of very high oleic acid content in sunflower: Proceedings of 6th Sunflower Research Forum. 1984. P. 910.
  3. Fernández-Martinez J.М., Velasco L., Pérez-Vich B. Progress in the genetic modification of sunflower oil quality. Proceedings of 16th International. Sunflower Conerence. Fargo,  August 29-September 2 2004. International Sunflower Association. Paris, France. 2004. Vol. 1. P. 1–15.
  4. Dimitrijević A., Imerovski I., Miladinović D., Sandra C. Oleic acid variation and marker-assisted detection of Pervenets mutation in high- and low-oleic sunflower cross. Crop Breeding and Applied Biotechnology. 2017. Vol. 17. P. 235-241.
  5. Pérez-Vich B., Garces R., Fernández-Martinez J.М. Inheritance of high palmitic acid and its relationship with high oleic acid content in the sunflower mutant CAS 12. Plant Breeding. 2002. Vol. 121. P. 49-56.
  6. Miller J.F., Zimmerman D.C., Vick B.A. Genetic control of high oleic acid content in sunflower oil. Crop Science. 1987. Vol. 27. P. 923–926.
  7. Demurin Ya., Šcorić D. Unstable expression of oil gene for high oleic acid content in sunflower seeds. Proceedings of 14th International. Sunflower Conerence; Beijing/Shenyang, 12–20 June1996, International Sunflower Association. Paris, 1996. Vol. 1. P. 156-161.
  8. Ferfuia C., Vannozzi G.P. Maternal effect on seed fatty acid composition in a reciprocal cross of high oleic sunflower (Helianthus annuus L.). Euphytica. 2015. Vol. 205. P. 325-336.
  9. Мінливість вмісту ненасичених жирних кислот і ефективність селекційного відбору високоолеїнових біотипів соняшнику / В.В. Кириченко та ін. Селекція і насінництво. 2000. Вип. 84. С. 77–83.

10.  Кириченко В.В., Тимчук С.М., Сивенко В.І., Супрун О.Г. Селекція високоолеїнових гібридів соняшнику в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2011. Вип. 10. С. 105–117.

11.  Кириченко В.В., Макляк К.М., Сивенко В.І., Брагін О.М., Супрун О.Г. Покрашення жирнокислотного складу олії соняшнику шляхом селекції. Селекція і насінництво. 2004. Вип. 88. С. 3–9.

12.  Кириченко В.В., Макляк К.М., Сивенко В.І., Кузьмишена Н.В. Стабільність господарсько-корисних ознак та модель гібрида соняшнику олеїнового типу. Селекція і насінництво. 2006. Вип. 93. С. 31–41.

13.  Кириченко В.В., Макляк К.М., Сивенко В.І. Формування колекції батьківських ліній у селекційній програмі зі створення батьківських ліній гібридів соняшнику. Вісник СНАУ. Сер. «Агрономія і біологія». 2004. Вип. 1 (8). С. 51–54.

14.  Кириченко В.В., Сивенко В.И., Макляк Е.Н. Результаты теоретических исследований и их применение в селекции подсолнечника. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2014. Т. 12. № 1. С. 113–121.

15.  Гуляев Г.В., Дубинин А.П. Селекция и семеноводство полевых культур с основами генетики: учебник. Москва: Колос, 1980. 375 с.

16.  Методика проведення експертизи сортів рослин групи олійних на відмінність, однорідність і стабільність. URL: https://sops.gov.ua/uploads/page/Meth_DUS/ Method_oil2020.pdf  (дата звернення: 15.11.2021).

17.  Осипова Л.С. Создание самоопыленных линий подсолнечника в восточной лесостепи УССР: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.05. Харків, 1987. 18 с.

18.  Методичні рекомендації з обліку чисельності шкідників і розповсюдженості хвороб в посівах соняшнику / І.Ю. Боровська та ін.; за ред. В.П. Петренкової. 2013. 68 с.

19.  Кириченко В.В., Гуменюк А.Д., Долгова Е.М., Аладьина З.К. Селекция подсолнечника на устойчивость к заразихе и усовершенствование метода ранней диагностики в условиях фитотрона. Селекция и семеноводство. 1987. Вып. 63. С. 44–46.

20.  ДСТУ 4138-2002. Насіння сільскогосподарських культур. Методи визначення якості. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 173 с.

21.  Методы биохимического исследования растений / ред. А.И. Ермакова. Ленинград: ВО Агропромиздат, Ленинг. отд-е., 1987. 430 с.

22.  Прохорова М.И. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / под ред. М.И. Прохоровой. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1982. 272 с.

  1. Макляк К.М., Сивенко В.І., Кириченко В.В. Донорські властивості та селекційні цінність високоолеїнових Rf-ліній соняшнику. Селекція і насінництво. 2004. Вип. 89. С. 48–56.

24.  Бочковой А.Д., Пивненко О.В. Концентрация доминантных генов восстановления фертильности пыльцы в популяциях крупноплодных сортов подсолнечника. Масличные культуры. 2008. Вип. 2(139). С. 3–4.

25.  Леонова Н.М. Сорт Лакомка, як джерело для гетерозисної селекції кондитерського соняшнику. Генетичні ресурси рослин і селекція: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю М.І. Вавилова та 75-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків, 29-30 листопада 2012 р., Харків, 2012. С. 177–178.

26.  Fernández-Martinez J.М., Jimenez A., Dominguez J. Genetic analysis of the high oleic acid content in cultivated sunflower (Helianthus annuus L.). Euphytica. 1989. Vol. 41. P. 39–51.

27.  Господарсько-біологічна характеристика національної колекції соняшнику.  Каталог. Вип. 1. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН / упоряд. В.П. Петренкова, О.В. Кривошеєва,  В.К. Рябчун. Харків, 2003. 124 с.

28.  Леонова Н.М. Селекція соняшнику на використання ефекту гетерозису в гібридів F1 кондитерського типу: автореф. дис. … канд. с.-г. н.: 06.01.05. Харків, 2017. 23 с.

 

Макляк К.М., Леонова Н.М., Супрун О.Г.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Мета полягає у вивченні зразків національної колекції генетичних ресурсів рослин України як вихідного матеріалу для створення самозапилених ліній соняшнику, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії та комплексом цінних господарських ознак.

Результати та обговорення. В результаті доборів з високоолеїнового сорту-популяції Круїз і з його сортолінійних гібридних комбінацій з трьома лініями-закріплювачами стерильності соняшнику Х1012Б, Мх215Б і Х52Б створено 52 самозапилені лінії, з яких 39 ліній-закріплювачів стерильності (з них 23 — високоолеїнові, з вмістом олеїнової кислоти вище 82 %, максимальний вміст 89,13%), та 13 ліній-відновників фертильності пилку (з них сім – високоолеїнові). Тим самим доведено перспективність використання середньоолеїнових сортолінійних гібридних комбінацій у селекції соняшнику на високий вміст олеїнової кислоти. Тривалість періоду «сходи-цвітіння» нових ліній варіює від 53 до 59 діб, що дозволяє створювати на їх основі гібриди різних груп стиглості. Використання як вихідного генотипу крупнонасінної лінії Х 52 Б не призвело до отримання крупнонасінних високоолеїнових самозапилених ліній. Лінії різняться за ознаками листка та язичкових квіток. Виділено лінії з селекційно привабливим розташуванням кошика по відношенню до стебла: положення «напівобернене донизу разом із прямим стеблом», «обернене донизу з прямим стеблом». Виділено лінії з груповою стійкістю до іржі та несправжньої борошнистої роси, до несправжньої борошнистої роси та вовчка.

Висновки. Після переведення на стерильну основу, створені лінії-закріплювачі стерильності та їх стерильні аналоги будуть включені до програми створення гетерозисних гібридів соняшника, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії.

Ключові слова

соняшник, генофонд, зразки, олія, жирнокислотний склад, олеїнова кислота, селекція, схрещування, самозапилення, лінія