Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РОБОЧА КОЛЕКЦІЯ ГЕНОФОНДУ ЛЮПИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ

РОБОЧА КОЛЕКЦІЯ ГЕНОФОНДУ ЛЮПИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

Список літератури

  1. Бардаков А.Г., Бардаков В.А., Жидок Н.П.. Адаптивна селекція кормового люпину в зоні Полісся України. Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2010. вип.66. С.25–30.
  2. Солодюк Н.В., Корнійчук М.С., Головченко О.В., Левченко Т.М. Основні етапи селекції люпину: збірник наук. праць Інституту землеробства УААН. Київ, 2003. С. 110–121.
  3. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських олійних, технічних, прядивних та кормових культур: Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. Київ: Алефа, 2001. Вип. 3. С. 61–74.
  4. Корнейчук Н.С. Грибные болезни люпинов: монографія. Київ: Колобиг, 2010. 376с.
  5. Кирик Н.Н., Безнощенко В.П. Об оценке устойчивости сортов люпина к антракнозу. Селекция и семеноводство. 1993. № 3. С. 42.
  6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 356с.
  7. Пугачёв П.М. Селекция люпина жёлтого на семенную продуктивность. Состояние и перспективы развития люпиносеяния в ХХІ веке: тезисы докл. Международной науч.-прак. конф., Брянск, 2001. С. 108 – 110.
  8. Kurlovich B.S. Lupins (Geography, classification, genetic resources and breeding). OY International North Express. St. Petersburg, Russia — Pellosniemi, Finland, 2002. 468p.
  9. Купцов Н.С., Такунов И.П. Люпин — генетика, селекция, гетерогенные посевы. Брянск, Клинцы: издательство ГУП «Клинцовская городсткая типография», 2006. 576 с.
  10. Шик А.С. Новый исходный материал для селекции желтого люпина на скороспелость и устойчивость к фузаріозу: Методы управления наследственностью и перспективы их внедрения в практику. Минск: Наука и техника, 1986. 30с.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати трирічних досліджень з вивчення 285 зразків генофонду люпину Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН різного еколого-географічного походження в умовах лівобережного Полісся України. Виділені джерела цінних господарських ознак стали основою робочої колекції люпину, де ознаки підібрані відповідно до умов регіону і сучасних напрямів селекції цієї культури. Сформована колекція включає 95 зразків люпину жовтого, білого та вузьколистого видів з різним проявом 11 цінних господарських ознак і рекомендована до використання, як генетична база та джерело цінного вихідного матеріалу при створенні нових, високопродуктивних, ранньостиглих сортів кормового люпину. Оцінку колекційних зразків проводили на звичайному та інфекційному фузаріозному фоні в польових та лабораторних умовах. За результатом було виділено зразки, що в середньому за роки досліджень характеризувалися ранньостиглістю, стійкість проти фузаріозу та антракнозу, достовірно переважали сорт-стандарт за продуктивність по насінню, зеленій масі та сухій речовині, а також виділялися за елементами продуктивності: кількість продуктивних пагонів, кількість насіння та бобів з рослини, кількість насіння в 1 бобі, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин. Було встановлено тісний кореляційний зв'язок між елементами продуктивності (маса насіння з рослини, кількість бобів та насіння з рослини) та загальною врожайністю насіння зразка з одиниці площі (r=0,520 – 0,957), що дає можливість селекціонеру проводити непрямий добір, в тому числі, використовуючи дані робочої колекції.

Ключові слова

генофонд, люпин, колекційний зразок, робоча колекція, ранньостиглість, урожайність, фузаріоз, антракноз