Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТУ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

28.02.2022

Установа

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Список літератури

1        Авдонин Н.С. О влиянии реакции среды на растения. Физиологическое обоснование системы питания растений. Москва: Наука, 1964. 219 с.

2        Аверченко И.М. Влияние уровня почвенной кислотности на урожайность сортов люцерны изменчивой. Сборник студенческих научных работ Рос.гос. агр. ун-т. МСХА. Москва, 2005. С. 60.

3        Жарінов В.І., Клюй В.С. Люцерна. Київ: Урожай, 1990. 320 с.

4        Петербургский А.В. Агрохимия и физиология питания растений. Москва: Россельхозиздат, 1981. 184 с.

5        Мельник А.Ф. Закислення ґрунтів — проблема землеробства. Пропозиція. 2010. № 9. С. 80–81.

6        Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України /за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, О.Г. Тараріко та ін. Київ. 2010. С.16–22.

7        Бєлєніхіна А.В., Костромітін В.М., Глубокий О.М. Адаптивність і екологічна пластичність сортів проса залежно від умов року. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2013. № 15. С. 10–16.

8        Ермантраут Е.Р., Києнко З.Б., Маційчук В.М., Фещук О.М Екологічна стабільність і пластичність сортів картоплі на Поліссі. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2015. №3–4 (28–29). С. 12–17.

9        Маренюк О.Б. Пластичність та стабільність кількісних ознак колекційних зразків ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності ґрунтів. Селекція і насінництво. 2014. Вип. 106. С. 77–82.

10    Марухняк А.Я., Дацько А.О., Марухняк Г.І. Адаптивність і стабільність сортозразків вівса за показниками якості зерна. Селекція і насінництво. 2010. № 98. С. 106–115.

11    Щипак Г.В., Святченко С.І., Непочатов М.І. Оцінка сортозразків тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. № 16. С. 247–256.

12    Жаринов В.И. К методике оценки исходного материала при селекции люцерны на повышение семенной продуктивности. Новые методы создания и использования исходного материала для селекции растений. Київ: Наукова думка, 1979. С.233-242.

13    Методика проведення експертизи сортів люцерни посівної, люцерни мінливої (Medicago sativa L., M.×varia Martyn) на відмінність, однорідність і стабільність / адаптовано Андрющенко А.В., Кривицький К.М., Веселовська О.Б. 2010. 18 с.

14    Методика проведення експертизи сортів рослин групи технічних та кормових на придатність до поширення в Україні (ПСП) / за ред. С.О. Ткачик. 3-тє вид., випр. і доп. Вінниця. 2015. 73 с.

15    Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. пятое, дополненное и переработанное. Москва: Агропромиздат, 1985. 351с.

16    Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties Crop Science. 1966. Vol. 6. №1. P. 36–40.

17    Пакудин В. З., Лопатина Л. М. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственная биология. 1984. № 4. С.109–113. 

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Оцінено екологічну адаптивність за урожайністю кормової маси та насіння колекційних зразків люцерни на фоні підвищеної кислотності ґрунту шляхом визначення коефіцієнта регресії (bi) та варіанси стабільності (Si2). За урожайністю сухої речовини bi > 1 виявлено у 16 зразків, але більшість з них поступалась за урожайністю стандартному сорту Синюха. За урожайністю насіння bi > 1 виявлено у 16 зразків, з них 8  перевищували стандарт. Отримані значення Si2 підтверджують складність селекції люцерни на підвищення насіннєвої продуктивності порівняно з кормовою, на які часто позитивний вплив мають протилежні гідротермічні умови: посушливі – на урожайність насіння, а надлишок опадів – на урожайність кормової маси. Виділено зразки люцерни посівної з відносно високою реакцією на поліпшення умов вирощування за кормовою та насіннєвою продуктивністю як вихідний матеріал для селекції: Радослава, Ольга, Вавиловка (Родничок) (Україна); Эврика 1 (РФ); Ferax 58 (Канада).

Ключові слова

люцерна, пластичність, стабільність, стійкість, кислотність ґрунту, кормова та насіннєва продуктивність