Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мова статті

Українська

Дата друку

9.12.21

Дата розміщення онлайн

01.03.2022

Установа

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Список літератури

1. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Бобовые культуры и проблемы растительного белка. Москва, 1983. С. 255.

2. Цибулько В.С., Буряк Ю.І., Попов С.І., Чернобаб О.В. Горох, вика озима, люцерна. Нове в технології вирощування на насіння. Харків: ІР ім.В.Я.Юр’єва, 2000. 100 с.

3. Статистичний бюлетень України за 2019 рік. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 20.10.21)

4. Жуйков О.Г., Лагутенко К.В. Горох посівний в Україні — стан, проблеми,  перспективи. Таврійський науковий вісник. 2017. № 98. С. 65–97.

5. Кобизєва Л.Н., Буряк Ю.І., Коломацька В.П., Кириченко В.В., Попов С.І., Єгорова Н.Ю., Святченко С. І., Леонов О.Ю., Рябчун В.К., Чорнобай С.В., Єгоров Д.К., Щипак Г.В., Голік О.В., Солонечний П.M., Безуглий І.М., Безугла О.М., Рябуха С.С., Чорнобай Л.М., Макляк К.М., Сивенко В.І., Горбачова С.М., Глухова Н.А., Огурцов Ю.Є. Каталог сортів і гібридів польових культур селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Видання четверте, доповнене. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2021. 192 с.

6. Гирка А.Д., Ткаліч І.Д., Сидоренко Ю.Я., Бочевар О.В., Ільєнко О.В. Особливості формування зернової продуктивності різних сортів гороху в умовах північного степу України. Зернові культури. 2018. Том 2. № 2. С. 267–273. DOI: 10.31867/2523-4544/0035.

7. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісництво. 2019. Вип. 13. С. 84–93. 

8. Лихочвор В.В., Андрушко М.О. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 2. С. 54–62. DOI:10.31521/2313-092Х/2020-2(106)-6.

9. Гамаюнова В.В., Туз М.С. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в південному степу. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2016. № 1. C. 46–57.

10. Бурикіна С.І. Вельвер М.О. Капустіна Г.А. Агрономічна ефективність добрив при вирощуванні гороху в умовах змін клімату причорноморського степу. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С. 33–43. doi: 10.32851/2226-0099.2020.114.5.

11. Целуйко О.А., Парамонов А.В. Влияние длительного применения удобрений на урожайность гороха. Зернобобовые и крупяные культуры. 2019. № 4(32). С. 46–51.

12. Лапа І.В. Камінський В.Ф., Смоляр М.І. Продуктивність гороху залежно від дози і співвідношення мінеральних добрив. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 1996. Вип. 1. С. 221–227.

13. Господаренко Г.М. Удобрення  сільськогосподарських культур. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 276 с.

14. Камінський В.Ф., Дворецька С.П., Костина Т.П. Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів гороху. Збірник наукових праць «Інститут землеробства НААН». 2012. Вип. 3–4. С. 82–90.

15. Черенков А.В., Клиша А.І., Гирка А.Д., Кулініч О.О. Зернобобові культури: сучасні технології вирощування: монографія; за ред. А.В. Черенкова. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. 110 с. 

16. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

17. Огурцов Ю.Є., Рогуліна Л.В. Вплив добрив на урожайність та збір білка сортів гороху різного морфотипу. Корми і кормовиробництво. 2006. Вип. 57. С. 162–166.

18. Кушнір О.М. Оцінка показників якості зерна гороху залежно від впливу технологічних прийомів. Корми і кормовиробництво. 2005. Вип. 55. С. 121–128.

 

Розділ

Інші

Анотація

Показано особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів гороху залежно від фону живлення та погодних умов вегетаційного періоду. Внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло підвищенню продуктивності досліджуваних сортів у середньому на 0,45 т/га або на 21,0 %. За нестабільності погодних умов максимальну надбавку зерна забезпечили сорти Царевич і Гайдук —відповідно 24,3 % та 23,2 %. Виявлена відмінність підвищення якості насіння сортів за фонами живлення. Установлена можливість одночасного зростання врожайності та вмісту білка в зерні сорту Гайдук на удобреному фоні живлення. На фоні без добрив найвища білковість зерна відмічалась у сорту Малахіт, який мав найменший рівень урожайності.

Ключові слова

горох, сорт, фон живлення, врожайність, продуктивність рослин, якість зерна