Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН

Список літератури

1.1-й Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй. URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/ (дата звернення 19.05.21)

2.Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. Ратифіковано Законом № 257/94-ВР від 29.11.94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text (дата звернення 21.05.21)

3.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі змінами). Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. № 41. с. 546.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення 27.05.21)

4.Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року. Додаток 1 до рішення обласної ради. Дніпро, 2020. 121 с.

5.Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2019 рік. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Дніпропетровська.pdf (дата звернення 19.05.21)

6.Екологічний паспорт Харківської області. https://mepr.gov.ua/files/docs/ eco_passport/2018/Харківська%20область.pdf (дата звернення 19.05.21)

Розділ

Інтродукція

Анотація

Наведено результати експедиційного обстеження Дніпропетровської та Харківської областей, проведеного Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Устимівською дослідною станцією рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН та Дослідною станцією лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН. Зібрано 473 зразки генофонду, що належать до 165 ботанічних видів рослин. З них 184 зразки належать до культурних видів рослин, 291  до диких. Зібрано 274 аркушів гербарію 53 видів рослин. Визначено п′ять перспективних об‘єктів для моніторингу стану цінних і рідкісних генотипів кормових і лікарських рослин. До наукових установ передано 475 пакетів зразків. Залучений матеріал забезпечить розширення генетичної бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських та інших культур за рахунок зразків, що характеризуються адаптивністю до стресових абіотичних і стійкістю до біотичних чинників, урожайністю, якістю продукції. 

Ключові слова

генетичні ресурси, рослини, зразки, кормові, лікарські, експедиція,бази даних, Харківська область, Дніпропетровська область