Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАСЬКИМИ ОЗНАКАМИ

Мова статті

Українська

Дата друку

17.06.2021

Дата розміщення онлайн

16.11.2021

Установа

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН

Список літератури

1.Crops and livestock products/FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL (дата звернення 25.06.21)

2.Каленська С. М., Риженко А. С. Оцінювання впливу погодних умов за вирощування гібридів соняшнику (Heliantus annus L.) у північній частині Лівобережного лісостепу України. Plant Varieties Studying and protection. 2020. Т. 16. № 2. С. 162–173.

3.Кириченко В. В., Коломацька В. П. Перспективи гетерозисної селекції соняшнику, орієнтованої на екологічні умови лісостепу України. Селекція і насінництво. 2006. Вип. 92. С. 20–31.

4.Посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.06.21)

5.Škorić D. Sunflower breeding for resistance to abiotic stresses. Helia. 2009. Issue 32. No 50. P. 1–16. https://doi.org/10.2298/hel0950001s.

6.Макляк К. М., Кириченко В. В. Реакция гибридов подсолнечника разных груп спелости на температурный режим периода их вегетации. Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. 2016. Вып. 4 (168). С. 55–60.

7.Одинец С. И., Кутищева Н. Н., Шудря Л. И. Формирование хозяйственно-ценных признаков у первого поколения гибридов подсолнечника под влиянием абиотических факторов. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. № 19. 2013. С. 67–76.

8.Риженко А. С., Каленська С. М., Присяжнюк О. І., Мокрієнко В. А. Пластичність урожайності гібридів соняшнику в умовах Лівобережного лісостепу України. Plant Varieties Studying and Protection. 2020. Т.16. No 4. Р. 402-406.

9.Шкорич Д., Сейлер Д. Дж., Жао Л., Чао-Чен Ж., Миллер Д. Ф., Шарле Л. подсолнечника: международная монография. Нови Сад: Сербская академия наук и искусств, Харьков: Ассоциация «Селекция и семеноводство», 2015. С. 255–258.

10.Вареник Б. Ф. Селекція соняшнику на стійкість до основних біотичних та абіотичних факторів в СГІ-НЦНС. Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН. 2009. № 14. С. 97–102.

11.Макляк К. М., Кириченко В. В., Кутіщева Н. М. Лінії соняшнику для створення гібридів з високою адаптивною здатністю. Генетичні ресурси рослин. 2010. Вип. 8. С. 49–56.

12.Литун П. П., Проскурнин Н. В., Гопций Т. И. Методика полевого селекционного опыта. Харьков: ХСХИ им. В. В. Докучаева, 1996. 271 с.

13.Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 1. Загальна частина. Київ, 2000. 100 с.

14.Оптимізація виробництва олійної сировини в Україні до 2025 року. Методичні рекомендації (видання четверте, доповнене), Харків: Ін-т рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, Ін-т олійних культур НААН, 2020. 108 с.

15.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат. 1985. 351 с.

Гурьев Б. П., Литун П. П., Гурьева И. А. Методические рекомендации по определению экологической пластичности гибридов кукурузы. Харьков, 1980. 25 с.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

Досліджено прояв та екологічну пластичність цінних господарських ознак у 14 материнських ліній соняшнику, серед яких лінії селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, м. Харків, Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насінництва та сортовивчення, м. Одеса, і Інституту олійних культур НААН, м. Запоріжжя. Визначено рівень та екологічну пластичність ліній соняшнику за урожайністю, вмістом олії, масою 1000 сім’янок і діаметром кошика. За результатами дисперсійного і регресійного аналізу лінії розподілено за рангами генотипового ефекту та коефіцієнтами регресії за цими ознаками. Виділено лінії соняшнику – джерела цінних ознак з різним типом реакції на умови року. Лінії соняшнику, що поєднують порівняно високий рівень урожайності, вмісту олії, маси 1000 сім’янок і діаметра кошика з оптимальною реакцією на умови року рекомендовано до використання в селекції на адаптивність.

Ключові слова

соняшник, лінія, екологічна пластичність, урожайність, вміст олії, маса 1000 сім’янок, діаметр кошика