Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ ОБЛІПИХИ КРУШИНОПОДІБНОЇ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.)

Мова статті

Українська

Дата друку

23.12.2020

Дата розміщення онлайн

30.04.2021

Установа

Інститут садівництва НААН Поліський національний університет

Список літератури

1. Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Богуславський Р.Л. Інтродукція зразків генофонду рослин до Національного банку генетичних ресурсів рослин України. Генетичні ресурси рослин. 2012. № 10/11. С. 17–24.

2. Болотова М. Н. Бандюкова В. А., Цыбикова Д. П. Флафонолы плодов обліпихи. Тезисы доклада ІІ Всесоюз. симпозиума по фенольным соединениям. Алма-Ата, 1970. С. 16.

3. Дудикова Г. Н. Чижаева А. В. Функциональные кисломолочные напитки с экстрактами черной смородины и облепихи. Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. 2016. № 1. С. 59–64.

4. Moskalets T. Z., Frantsishko V. S., Knyazyuk O. V.,  Pelekhatyi V. M., Pelekhata N. P., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Sliusarenko S. V., Morgun B. V., Gunko S. M., Podpriatov H. I., Voitsekhivskyi V. I., Voitsekhivska O. V. Hippophae rhamnoides L. berries and implications for their targeted use in the food-processing industry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9. № 4. Р. 749–764. doi:10.15421/2019-822

5. Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon А. H., Knyazyuk O. V. Fruits of new selection forms and varieties  of  snowball  tree  for  manufacture  of  products of therapeutic  and  prophylactic  purpose. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.10. №4., 432–437. doi: 10.15421/021964

6. Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні. Український інститут експертизи сортів рослин; ред. С. І. Мельник. Вінниця, 2016. 84 с.

7. Койков Н. Т. Особенности таксации естественных зарослей обліпихи. Облепиха. Москва: Лесная промышленность, 1978. С. 25–33.

8. Кондратов В. Т. Программа и методика селекции облепихи по толерантности к вилту и другим важнейшим признакам. Новые вилтоустойчивые сорта. II-й Международный симпозиум по облепихе: Тезисы докл. Новосибирск, 1993. С. 42–44.

9. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Мичуринск: ВНИИ садоводства, 1973. 429 с.

10. Методичні рекомендації з визначення еколого-адаптивного і продуктивного агробіопотенціалу генотипів обліпихи (Hippophae rhamnoides L.) для селекції та інтенсивного садівництва: Москалець В. В., Гриник І. В., Москалець Т. З., Францішко В. С. Новосілки: ФОП Сладкевич Б.А., 2019. 58 с.

11. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ (методические указания): Бейдеман И. Н. Новосибирск: Наука, 1974. 155 с.

12. Зайцев Г. Н. Фенология древесных растений. Москва: Наука, 1981. 120 с.

13. Елисеев И. П. Формирование популяций и экотипов Hippophae rhamnoides L. Биология, химия и фармакология обліпихи. Сб. научн. стат. Новосибирск: Наука, 1983. С.4–10.

14. Науково-методичні рекомендації щодо вирощування обліпихи крушиноподібної, адаптованої до екологічних умов Лісостепу і Полісся України: Москалець В. В., Гриник І. В, Москалець Т. З. Новосілки: Центр учбової літератури, 2019. 28 с.

15. Кондратенко П. В., Шевчук Л. М., Левчук Л. М. Методика оцінки якості плодово-ягідної продукції. Київ: СПД «Жителєв С. І.», 2008. 80 с.

16. Стриганова Б. Р., Захаров А. А. Пятиязычный словарь названий животных: Насекомые (латинский-русский-английский-немецкий-французский). Под ред. д-ра биол. наук, проф. Б. Р. Стригановой. Москва: Руссо, 2000. С. 80.

17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1968. 336 с.

18. Москалець В. В. Гриник І. В., Москалець Т. З., Лісовий О. Б., Барат Ю. М., Невмержицька О. М. Науково-методичний супровід щодо ведення колекції генетичних ресурсів обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах ex sіtu (рекомендації). Київ: Центр учбової літератури, 2020. 74 с.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено науково-практичні результати щодо формування і вивчення робочої колекції генофонду обліпихи крушиноподібної Інституту садівництва НААН. Проведено порівняльну оцінку робочої колекції обліпихи за морфологічними ознаками, біологічними властивостями рослин та біохімічними показниками плодів. Охарактеризовано перспективні зразки генофонду рослин обліпихи крушиноподібної за врожайністю плодів, порівняно з кращими сортами. Ґрунтуючись на попередніх даних, отриманих у 2012–2016 років, додаткові дослідження, проведені в Інституті садівництва НААН упродовж 2017–2019 років, дозволили диференціювати новий генетичний матеріал обліпихи за комплексом господарсько-цінних ознак та рівнем їх прояву й виділити три основні групи жіночих форм за морфологічними ознаками, біологічними властивостями рослин та біохімічними показниками плодів та виокремити найбільш перспективні чоловічі форми за життєздатністю пилку, які становлять господарську і селекційну цінність та є важливими для реалізації пріоритетних напрямів селекції та генетики по цій культурі.

Ключові слова

обліпиха крушиноподібна, генотип, господарсько-цінні ознак, рівні їх прояву, робоча колекція