Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ ЛЬОНУ

Мова статті

Українська

Дата друку

18.06.20

Дата розміщення онлайн

21.10.2020

Установа

Інститут луб’яних культур НААН, Сумський національний аграрний університет

Список літератури

 1. Вавилов Н. И. Проблемы селекции. Роль Евразии и Нового Света в происхождении культурных растений. Москва — Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 2.  С. 8–70.
 2. Кругла Н. А., Вергунов В. А. Історія розвитку льонарства в Україні. Навчальний посібник. Херсон, 2002. 168 с.
 3. Кутузова С. Н., Питько А. Г. Изучение коллекции льна (Linum usitatissimum L.). Ленинград: ВНИИР, 1988. 27 с.
 4. Класифікатор ознак рослин виду Linum usitatissimum L. (льон). Суми: ПП «Нота бене», 2008. 24 с.
 5. Методика проведення кваліфікованої експертизи сортів технічних та кормових культур (Льон (Linum usitatissimum L.). Охорона прав на сорти рослин. 2003. № 3. С.50–52.
 6. Чучвага В. І., Логінов М. І. Методика оцінки стійкості селекційного матеріалу льону-довгунця до фузаріозу та антракнозу в умовах комплексного інфекційного фону. Глухів: Інститут луб’яних культур, 2006. 14 с.
 7. Удосконалена методика технологічної оцінки лляної соломи з агротехнічних і селекційних дослідів. Глухів, 2001. 14 с.
 8. Жизнь растений. Под ред. А.Л. Тахтаджяна. Москва: Просвещение, 1981. Т. 5. С. 270–274.
 9. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Ленинград. 1971. С. 451–456.
 10. Комаров В. Л. Происхождение культурных растений. Ленинград, 1938. С. 151–156.
 11. Тоблер Ф. Из истории льноводства. Лен как прядильное и масличное растение. Москва — Ленинград. 1931. 240 с.
 12. Эллади Е. В. Лен. Ленинград: Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, 1927. 87 c.
 13. Эллади Е. В. Культурная флора СССР. Москва — Ленинград, 1940. Т.6. С. 109–208.
 14. Сизов И. А. Лен. Москва — Ленинград: Сельхозгиз, 1955. С. 106–111.
 15. Зеленцов С. В., Зеленцов В. С., Мошненко Е. В., Рябенко Л. Г. Современные представления о филогенезе и таксономии родаLinum L. и льна обыкновенного (Linum usitatissimum  L.). Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИ масличных культур. 2016. Вып. 1 (156). С. 106–121.
 16. Кутузова С. Н., Чухина И. Г. Уточнение внутривидовой классификации культурного льна (Linum usitatissimum L.) методами классической генетики. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2017. Т. 178. Вып. 3.С. 97–109.

Розділ

Формування, вивчення та використання колекцій

Анотація

Наведено результати роботи з формування навчальної колекції льону в Інституті луб’яних культур НААН, яка нараховує 117 колекційних зразків (11 ботанічних видів та три різновиди) з 22 країн світу. Крім видового різноманіття до навчальної колекції включено зразки з різним рівнем прояву цінних господарських і біологічних ознак. Також в колекцію увійшли зразки, підібрані за фенотиповою мінливістю окремих ознак або їх поєднань. За результатами багаторічних досліджень зразків колекції льону виявлено джерела цінних господарських ознак з високим рівнем їх прояву, які представляють інтерес для курсу селекції рослин. Показана історія селекції льону в Україні, де представлені селекційні сорти, які мають найбільше поширення або були вагомим селекційним досягненням у вирішенні певних завдань. Колекція може бути використана як наочний посібник для курсу селекції рослин у освітніх програмах, а також для забезпечення вихідним матеріалом наукових та освітніх установ. Колекція зареєстрована в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (Свідоцтво № 00273 від 11.04.2019 р.).

Ключові слова

навчальна колекція, льон, різновид, вид, генофонд, ознака