Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ВІРУСОСТІЙКІСТЬ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

20.12.19

Дата розміщення онлайн

11.04.2020

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Список літератури

  1. Куценко В. С. Картопля. Хвороби і шкідники. Київ, 2003. Т. 2. 240 с.
  2. Бойко А. Л. Экология вирусов растений. Київ: Вища школа, 1990.  167 с.
  3. Міщенко Л. Т, Поліщук В. П., Таран О. П., Гордєйчик О. І. Вірусні інфекції картоплі та їх перебіг за умов модельованої мікрогравітаці. Київ: Фітосоціоцентр, 2011.  144 с.
  4. Бондарчук А. А. Виродження картоплі та прийоми боротьби з ним. Біла Церква: БДАУ, 2007. 104 с.
  5. Осипчук А. А. Селекція картоплі в Україні з урахуванням зон вирощування. Картоплярство. 2009. Вип. 38. С. 25–31.
  6. Подгаєцький А. А., Бондус Р. О. Перспективність сортів картоплі за ознакою стійкості проти вірусних хвороб. Інтегрований захист рослин. Проблеми та перспективи: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (13–16 листопада 2006 р.). Київ, 2006. С. 154–155.
  7. Подгаєцький А. А., Фріз А. І. Характеристика вірусостійкихбекросів багатовидових гібридів картоплі за комплексом господарських ознак. Селекція і насінництво. 2002. Вип. 86. С. 97–105.
  8. Бондус Р. О. Оцінка вірусостійкостісортозразків картоплі на штучному інфекційному фоні та в колекційному розсаднику Устимівської дослідної станції рослинництва. Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2000. С. 44–45.
  9. Кононученко В. В., Куценко В. С., Осипчук А. А. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею. Немішаєве: ІК, 2002. 183 с.

10.  Пика Н. А. Методические рекомендации по проведению исследований с карто фелем. Киев: УНИИСХ, 1983. 216 с.

11.  Задина Н., Виднер И., Майор М. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции Tuberarium (Dun.) Buk. Рода Solanum L. Ленинград. 1984. 43 с.

12.  Будин К. З. Изучение и поддержание образцов мировой коллекции картофеля. Ленинград: ВИР, 1986. 23 с.

13.  Міщенко Л. Т., Поліщук В. П., Таран О. П. Вірусні інфекції картоплі та їх перебіг за умов модельованої мікрогравітаці. Київ: Фітосоціоцентр, 2011.144 с.

14.  Clark M. F., Adams A. N. Characteristic sof the microplatemet hodof enzyme linked immuno sorbentassay for the detection of plant viruses. J. Gen. Virology. 1977. V. 34, №2. P. 475–483.

15.  Міщенко Л. Т.  Чигрин А. В., Бондус Р. О, Використання колекційного матеріалу томатів і картоплі для пошуку джерел стійкості до вірусних хвороб. Генетичні ресурси рослин. 2011. № 9. С. 100–111.

16.  Харченко Ю. В., Чигрин А. В., Бондус Р. О. Вивчення стійкості зразків картоплі до біотичних і біотичних чинників в умовах Устимівської дослідної станції рослинництва. Вісник ПДАА. 2009. №1. С. 34–42.

17.  Чирков Ю. И. Основы агрометеорологии Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. 247 с.

18.  Куценко В. С. Картопля. Хвороби і шкідники. 2003. Т. 2. Київ, 240 с.

19.  Смит К. Вирусы. Москва: Изд-во иностран. лит-ры, 1963. 176 с.

20.  Амбросов А. Л. Вирусные болезни картофеля и меры борьбы с ними. Минск: Урожай, 1975. 198 с.

21.  Рейфман В. Г. Брегетова Л. Г. Вирусные болезни картофеля. Москва: Наука, 1966. 211 с.

22.  Будин К. З. Изучение и поддержание образцов мировой коллекции картофеля. Ленинград: ВИР, 1986. 23 с.

23.  Hameed A., Iqbal Z., Asad S., Mansoor S. Detectionof multiple potato virusesinthe field suggests synergistic interactionsamong potato virusesin pakistan. The Plant Pathology Journal. 2014. V.30. №4. P. 407–415.

24.  Шпаар Д. Новый штамм вируса у картофеля. Защита растений. 1995. № 6. С. 43.

25.  Капица О. С., Андреева З. Н. Проникновение Y-вируса в клубни первично зараженнях  растений картофеля. Труды Ин-та генетики АН СССР. 1964. № 31. С. 47–53.

26.  Lacomme C., Jacquot E. General Characteristics of Potatovirus Y (PVY) and its impacton potato production: An Overview. In: Potatovirus Y: biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management. Springer, Cham. 2017. P. 1–19. URL:https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PD-90-0073

27.  Міщенко Л. Т.,  Чигрин А. В., Бондус Р. О., Використання колекційного матеріалу томатів і картоплі для пошуку джерел стійкості до вірусних хвороб. Генетичні ресурси рослин. 2011. № 9. С. 100–111.

28.  Adams M. J., Carstens E. B. Virustaxonomy. Ninthreportof the International Committeeon Taxonomyof Viruses. Lefkowitz: Elsevier, 2012. 1327 p.

29.  Brunt A. A. Potiviruses.virusand virus-like diseasesof potatoesand production of seed-potatoes. Klumer Academic Publisher, 2001. P. 77–87.

30.  Karasev A.V., Gray S.M. Continuousand emerging challengesof potato virus Y. Potato. Annual Reviewof  Phytopathology. 2013. V. 51. Р. 571–586.

31.  Santala, J., Samuilova, O., Hannukkala, A. Detection, distribution andcontrol of Potato mop-topvirus, a soil-bornevirus, innorthern Europe. Annals of Applied Biology, 2010. 157. 163–178.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті представлено результати оцінки колекції картоплі на вірусостійкість у кількості 655 сортів вітчизняної та іноземної селекції. Вивчення зразків проводлось на Устимівській дослідній станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (УДСР) та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Характеристику погодних умов за період проведення досліджень 1995–2018 рр. виконано на підставі даних метеорологічного пункту УДСР, яка розташована в центральній частині Лівобережної України на кордоні лісостепової і степової зон у південно-східній частині Полтавської області. Також проведено аналіз кліматичних змін за період 1955–2018 рр., в результаті якого було встановлено, що першопричиною виродження картоплі в південній частині лісостепу України є несприятливі погодно-кліматичні умови, унаслідок яких ослаблені рослини швидше зазнають депресивної дії вірусної інфекції. Методи діагностики вірусів базувалися на польовій візуальній оцінці сортів та електронно-мікроскопічному контролі. Ідентифікація вірусів і очистка вірусних препаратів, встановлення фізичних, імунологічних і молекулярно-біологічних властивостей вірусів, електронно-мікроскопічне дослідження проводились у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Методами електронної мікроскопії, полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу підтверджено дані багаторічних візуальних спостережень і виділено сорти з високою польовою стійкістю до вірусного скручування листків, зморшкуватої та смугастої мозаїк. Виділений матеріал є цінним для подальшого практичного використання в селекційних, наукових та навчальних програмах.

Ключові слова

ВІРУСОСТІЙКІСТЬ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ