Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ (за результатами експедиції 2019 р.)

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

20.12.19

Дата розміщення онлайн

11.04.2020

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, Громадська організація "Гінцівська спадщина", Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

Список літератури

Приходько М. М. До теорії екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2011. № 2. С. 179–186.

2. Мудрак О. В., Білявський Г. О., Нагорнюк О. М. Флористична різноманітність Поділля, її оцінка та структурно-порівняльний аналіз. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип.145. С.74–85.

3. Гулик С. В. Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Західного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01. Львів, 2011. 20 с.

4. Кушнірук Т. М. Стан використання земельного фонду і охорона земель Хмельниччини. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2015. № 22(2). С. 99–104.

5. Ушкаленко І. М. Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6790 (дата звернення: 18.10.2019). doi: 10.32702/2307-2105-2018.12.113

6. Кулібаба Д. О. Овчинникова Ю. Ю. Сучасний стан біорізноманіття Східного Поділля Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. Василя Стуса. Том 1. № 11, 2019. С. 128–135.

7. Рогович А. С. Обозрение семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. К.: Киев. ун-т, 1869. 308 с.

8. Черевченко Т. М., Мороз П. А. Збереження біологічної різноманітності рослин – найважливіше завдання ботанічних садів і дендропарків України. Вісн. Київ. ун-ту їм. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Київ, 1999. Віт. 1. С. 10–13.

9. Геренчук К. И. Область Волынской возвышенности. Физико-географическое районирование Украинской ССР (под ред. Попова В. П., Маринина А. М., Лянько А. И.). Киев: Киев. ун-т, 1968. Розд. 5. С. 165–173.

Розділ

Інтродукція

Анотація

Наведено результати експедиційного обстеження Поділля України, проведеного Устимівською дослідною станцією рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (УДСР) та Дослідною станцією лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (ДСЛР). Зібрано 548 зразків генофонду культурних рослин і диких спорiднених форм, пристосованих до умов Подільського регіону України, які належать до 173 ботанічних таксонів. Зібрано 151 аркуш гербарію 37 видів рослин. Визначено п′ять перспективних об‘єктів для моніторингу стану цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин. До наукових установ передано 587 пакетів зразків. Залучений матеріал забезпечить розширення генетичної бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських та інших культур за рахунок зразків, що характеризуються адаптивністю до стресових абіотичних і стійкістю до біотичних чинників, урожайністю, якістю продукції.

Ключові слова

: генетичні ресурси, рослини, кормові, лікарські, експедиція, бази даних, Поділля