Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БЕЗНАСІННЄВОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

11.06.18

Дата розміщення онлайн

25.07.2018

Установа

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Список літератури

 1.  Ковалёва И. А., Герус Л. В. Селекция винограда в мировом контексте: проблемы и тренды. Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей. Тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 25 річчю Національного генбанку рослин України Харків: Київ, 2016. С. 187–188.

 2. Герус Л. В., Ковальова І. А. Оцінка та створення нового вихідного матеріалу для селекції на посухостійкість. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2016. Вип. 53. С.67–73.

 3. Тулаева М. И. Формирование нового генофонда винограда Украины, устойчивого против стрессовых факторов среды. Мобилизация и сохранение генетических ресурсов винограда, совершенствование методов селекционного процесса, 2008 год: Материалы междунар. науч.-практич. конф., 13-14 августа, 2008 г. Новочеркасск, С. 36–42.

 4. Vitis International Variety Catalogue (VIVC): сайт: URL: http://www.vivc.de (дата звернення 20.01.2018)

 5. Негруль А. М. Методика сортоизучения и сортоиспытания винограда. Виноградарство и виноделие СССР, 1953. Вып.8. С. 50–55.

 6. Иванова Е. Б. Методы и результаты изучения сортов винограда в ампелографической коллекции: монография. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1970. 48 с.

 7. Комарова Е. С., Панасевич Е. А., Кондрацкий А. А. Результаты сортоизучения винограда в Украине. Киев, 1962. 228 с.

 8. Мишуренко А. Г., Овчинникова Л. Ф., Шерер В. А. Зимостойкость винограда. Киев, 1975. 176 с.

 9. Сергеев А. М., Сергеева К. Л., Мельников В. К. Морфо-физиологическая периодичность и зимостойкость древесных растений. Уфа: Филиал АНСССР, 1961. 221 с. 

 10. Лазаревский М. А. Изучение сортов винограда. Ростов-на-Дону, 1963. 152 с.

 11. Ампелография СССР. В 6 т. Т. 1. Технологическая характеристика винограда и продуктов его переработки / Н. Н. Простосердов. Москва: Пищепромиздат, 1946. С. 401–462.

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті розглядається можливість створення українських високоадаптивних та високопродуктивних генотипів безнасіннєвого винограду на основі кращих інтродукованих сортів, різноманітних за географічним та генетичним походженням. Наведено дані рівня прояву таких важливих ознак, як морозо- та зимостійкість, посухостійкість, урожайність, розмір грона, ягоди та частка товарних грон на кущі. Відібрані генотипи, які в умовах північного Причорномор’я проявили вищеназвані ознаки не нижче заданого рівня: урожайність не нижче 12 т/га, товарність не нижче 70 %, середня маса грона не менше 350 г та ін. Аналіз отриманих даних дозволив зробити висновки про перспективність в умовах вегетаційних періодів 2016 та 2017 років сортів Кишмиш таїровський, Einset seedless, Jupiter, Marquis, Attika, Мєчта, Rusalka 3. Дослідження буде продовжено для визначення прояву показників у різних за комплексом умов вегетаційних періодах та підтвердження стабільності їх рівня по роках. За попередніми даними визначено перспективність використання названих сортів у селекційному процесі як батьківських компонентів майбутніх безнасіннєвих високоадаптивних та високопродуктивних сортів української селекції.

Ключові слова

виноград, сорт, генотип, безнасіннєвість, адаптивність, стрес-фактор, продуктивність