Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ

Мова статті

Українська, Русский, English

Дата друку

11.06.18

Дата розміщення онлайн

25.07.2018

Установа

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Список літератури

 1. Алексанян С. М. Агробиоразнообазие и геополітика. Санкт-Петербург: Редакционно-издательский сектор ВИР. 2002. 363 с.

 2. Алексеева Е. С., Елагин И. Н., Тараненко Л.К. и др. Культура гречихи. Ч. 2. Селекция и семеноводство гречихи.  Каменец-Подольский: издатель Мошак М. И. 2005. 240 с.

 3. Алексеева Е. С., Елагин И. Н., Тараненко Л. К. и др. Культура гречихи. Ч. 1. История культуры, ботанические и биологические особенности. Каменец-Подольский: издатель Мошак М.И., 2005. 192 с.

 4. Алексеєва О. С., Тараненко Л. К., Малина М. M. Генетика, селекція і насінництво гречки. К.: Вища школа, 2004. 213 с.

 5. Кротов А. С. Гречиха – Fagopyrum Mill. Культурная флора СССР. Л.: Колос, 1975. Т. 3: Крупяные культуры. Гречиxа, просо, рис. С. 7–118.

 6. Тригуб О.В., Бурдига В.М. Формування колекції світового генофонду гречки в Україні та напрямки її використання. Посібник українського хлібороба. Київ. 2015. №5. С.118–123.

 7. Кротов А.С. Гречиха. Методические рекомендации по изучению коллекционных образцов кукурузы, сорго и крупяных культур. Л.: Издательство ВИР. 1968. С. 37–44.

 8. Бочкарёва Л.П. Анализ структуры растения грачихи. Методические рекомендации. Под ред. Алексеёвой Е.С. и Гончарука А.В. Черновцы. 1994. 45 с.

 9. Тригуб О. В., Харченко Ю. В., Рябчун В. К., Григоращенко Л. В., Докукіна К. І. Широкий уніфікований класифікатор роду Гречки (Fagopyrum Mill.). Устимівка. 2013. 54 с.

 10. Кротов А.С., Афанасьева Е. В., Авезджанов Р. М. Классификатор рода Fagopyrum Mill. Л.: РТП тип. ВИР. 1974. 16 с.

 11. Engels J. M. M., Arora R. K. Descriptors for buckwheat (Fagopyrum spp.). Roma, Italy: IPGRI. 1994. 48 p.

 12. Тараненко Л. К., Яцишен О. Л. Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench.). Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД. 2014. 222 с.

 13. Фесенко Н. В., Романова О. И., Алексеева Е. С., Суворова Г. Н. Генофонд и селекция крупяных культур. Гречиха. Под ред. В.А. Драгавцева. С-Пб.: ГНЦ РФ ВИР. 2006. T. 5. 196 с.

 14. Тараненко Л. К. Генетическое обоснование совершенствование методов селекции грачихи Fagopyrum esculentum Moench. : автореф. дис. на сoиск. уч. степени д-ра биол. наук : спец. 06.01.05. Х. 1989. 46 с.

 15. Фесенко Н. В., Мартыненко Г. Е. Тенденции эволюции гречихи в восточноевропейском ареале и использование их в селекции. М.: Весн. РАСХН. 1998. №1. С. 10–13.

 16. Тригуб О. В. Поліморфізм гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за рівнем продуктивності та адаптивності в умовах Лісостепу України. Дисерт. канд. с.-г. наук. К. 2002. 173 с.

 17. Фесенко Н. В., Мартыненко Г. Е.  Эволюционные аспекты селекции растений. С.-х. биология. 1992. №3. С. 3–12.

 18. Мартыненко Г. Е. Экологические особенности использования детерминантной мутации гречихи. Науч.-техн. бюл. ВАСХНИЛ. Всерос. НИИ зернобобовых и крупяних культур. Тула. 1992. № 39. С. 66–69.

 19. Мартыненко Г. Е., Котляр А. И. Влияние потенциала ветвления у различных по габитусу сортов гречихи на ритм репродукционных процессов. Селекция и технология возделывания полевых культур : междунар. сб. науч. тр. Акад. наук высшей школы Украины, УААН, Каменец-Подольский с.-х. ин-т, Черновиц. гос. с.-х. оп. ст. Черновцы: Прут. 1994. Т.1. С. 137–143. 

Розділ

Джерела та донори

Анотація

У статті проаналізовані основні сучасні напрями селекційної роботи з гречкою в Україні та наведені результати комплексу досліджень по вивченню зразків генофонду гречки колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за ознаками врожайності, якості продукції та стійкості до абіотичних чинників середовища. Селекціонерам і дослідникам запропоновано джерела окремих ознак або їх поєднань: кількості насінин на рослині (понад 100 шт.) і кількості вузлів у зоні галуження (до 5 шт.) – 29 зразків, продуктивності і фертильності суцвіть – 49, індексних показників індивідуальної насіннєвої продуктивності (ІІНП) і озерненості (ОЗ.ІІІ) – 110, параметрів технологічності продукції (насіння) – 27, тривалості періоду «сходи – цвітіння» й кількості галузок першого порядку – 81, високого розміщення нижніх галузок (понад 30 см) – 51, високого розміщення нижніх суцвіть (понад 50 см) – 60, дружно достигаючих – 73, відносно стійких до опадання плодів – 22, з підвищеною посухостійкістю й жаровитривалістю – 21 зразок. Запропоновані джерела мають різне еколого-географічне походження – з декількох областей України та регіонів Російської Федерації, Франції, Грузії, Японії та Кореї. Колекція користується значним попитом серед селекціонерів і дослідників гречки, на запит яких щорічно передаються робочі колекції різноманітних напрямів використання в різні установи системи Національної академії аграрних наук України, дослідницькі центри, для приватних дослідників.

Ключові слова

гречка, колекція, зразок, джерело, ознака, еколого-географічне походження