Нажмите Enter для поиска, Esc для отмены

АДАПТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ГОМЕОСТАТИЧНОСТИ И СЕЛЕКЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ

Язык статьи

Українська

Дата печати

17.06.21

Дата размещения онлайн

16.11.2021

Учреждение

Институт растениеводства им. В. Я. Юрьєва НААН

Список литературы

1.Сільське господарство України 2016. Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики країни, 2017. 246 с.

2.Рибка В., Компанієць В., Кулик А. Виробництво зерна у розрізі витрат. Агробізнес сьогодні. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahron.-sohodni/item/101-vyrobnytstvo-zernau-rozrizi-vytrat.html (дата звернення 15.04.2021).

3.Моргун В. В., Гаврилюк М. М., Оксьом В. П. Впровадження у виробництво нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції. Наука та інновація. 2014. 10. № 5. С. 40–48. doi: 10.15407/scin10.05.040

4.Чеботар С. В. Впровадження молекулярних маркерів у дослідження генетичного поліморфізму м’якої пшениці в Південному біотехнологічному центрі в рослинництві. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. № 17. С. 97–103.

5.Тищенко В. Н., Чекалкин Н. М. Генетические основы адаптивной селекции озимой пшеницы в зоне лесостепи. Селекция озимой пшеницы с помощью молекулярно-генетических маркеров. Полтава, 2005. С. 184–203.

6.Моргун Б. В., Степаненко О. В., Степаненко А. І., Рибалка О. І. Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів wx у гібридах м’якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій. Физиология растений и генетика. 2015. Т. 47, № 1. С. 25–35.

7.Литвиненко М. А., Пташенчук О. М. Ефективне рішення проблем поєднання скоростиглості, високої продуктивності та морозостійкості у сорту озимої м’якої пшениці Знахідка одеська. Збірник наукових праць СГІ НЦЦС. Одеса, 2004. Вип. 6 (46). Ч. 2. С. 9–11.

8.Рябчун Н. І. Формування ознакових колекцій та сортів-еталонів за ознакою зимостійкості у озимих злаків. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 254–263.

9.Хоменко Л., Кучеренко О., Кочмарський В. Визначення морозо-зимостійкості пшениці м’якої озимої. Аграрний тиждень. Україна. 2014. № 18 (291). С. 38–40.

10.Васильева А. М. Особенности адаптивной селекции озимой пшеницы на зимостойкость и продуктивность : автореф. дис. канд. с.-х. наук : 06.01.05 – селекция и семеноводство. Краснодар, 2012. 30 с.

11.Іванов Ю. М., Власенко С. В., Панов О. І., Орлов С. Д. Прояв ознаки морозостійкості в гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2016. Вип. 24. С. 49–53.

12.Пірич А. В., Булавка Н. В., Ковалишина Г. М. Особливості росту та розвитку рослин на ранніх етапах у ряду миронівських сортів пшениці озимої м’якої та їхній зв’язок з морозостійкістю та урожайністю. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2018. № 5 (75). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11663 (дата звернення 25.03.2021).

13.Уліч О. Л., Терещенко Ю. Ф. Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу лісостепу в степ. Агроном. Київ: ТОВ "АгроМедіа", 2018. С. 96–102.

14.Попов С. І., Леонов О. Ю., Попова К. М., Авраменко С. В. Екологічна пластичність сортів пшениці озимої залежно від прикореневого азотного підживлення в умовах східного лісостепу України. Plant Varieties Studyng and Protection, 2019. T 15, № 3. С. 296–302. doi: 10.21498/2518-1017.15.3.2019.181087

15.Василюк П. М. Оцінка стабільності та пластичності показників продуктивності та якості нових сортів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2014. № 1. С. 15–18.

16.Москалець Т. З. Прояв стабільності та пластичності генотипів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепового екотопу. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2015. № 1. С. 51–55.

17.Литун П. П., Коломацкая В. П., Белкин А. А., Садовой А. А. Генетика макропризнаков и селекционно-ориентированные генетические анализы в селекции растений. Xарьков, 2004. 134 с.

18.Кочмарський В. С., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Волощук С. І. Рівень адаптивності перспективних ліній пшениці м’якої озимої в умовах лісостепу України. Миронівський вісник. 2016. Вип. 2. С. 98–116.

19.Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. Гомеостатичність та селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої ярої для умов лісостепу України. Миронівський вісник. 2016. Вип. 3. С. 85–93.

20.Білоусова З. В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах південного степу України. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 3 (73). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2018_3_15 (дата звернення 07.04.2021).

21.Діордієва І. П. Адаптивні особливості сортозразків пшениці спельти за кількісними ознаками якості зерна. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86. С. 44–49.

22.Лозінський М. В. Адаптивність селекційних номерів пшениці озимої, отриманих від схрещування різних екотипів, за кількістю колосків в головному колосі. Агробіологія. 2018. Вип. 1. С. 233–243.

23.Демидов О. А., Хоменко С. О., Чугункова Т. В., Федоренко І. В. Урожайність та гомеостатичність колекційних зразків пшениці ярої. Вісник аграрної науки. 2019. №9 (798). С. 47–51. doi:10.31073/agrovisnyk201909-07

24.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

25.Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. Ленинград: ВИР, 1977. 27 с.

26.Мережко А. Ф., Удачин Р. А., Зуєв В. Є. Пополнение, сохранение в живом виде и изучение мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале. Методические указания. Санкт-Петербург: ВИР, 1999. 81 с.

27.Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Triticum L. Ленинград, 1989. 42 с.

28.Хангильдин В. В. О принципах моделирования сортов интенсивного типа. В кн.:  Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений. Москва: Наука, 1978. С.111-116.

29.Хангильдин В. В., Литвиненко Н. А. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы. Науч.-техн. бюл. ВСГИ. Одесса, 1981. Вып. 39. С. 8–14.

Раздел

Источники и доноры

Аннотация

Цель. Определить адаптивность современных сортов озимой мягкой пшеницы по параметрам гомеостатичности и селекционной ценности их урожайности в условиях северо-восточной части лесостепи Украины. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного изучения, определена адаптивность современных сортов озимой мягкой пшеницы по параметрам гомеостатичности и селекционной ценности их урожайности в условиях северо-восточной части лесостепи Украины. Установлено, что у середнерослих генотипов гомеостатичнисть (Hom) была в пределах от 22,6 до 84,5 при большей селекционной ценности (Sc = 3,49 – 6,32) по сравнению с полукарликовыми образцами (Hom = 18,9 – 56,3) и (Sc = 3,16 – 4,99) соответственно. К образцам с высокой гомеостатичностью среди середнерослих генотипов относятся Каравайная (Hom = 84,5) и Выгадка (Hom = 75,8) (UKR). В группе полукарликовых образцов лучшим по данному признаку был MV Nador (V = 10,8 %; Hom = 56,3) (HUN). Определенно, что часть образцов из гомеостатичнистю среднего уровня среди середнерослих генотипов составляет 28,6 %, а полукарликовых — 30,8 % и низкого уровня соответственно 57,1 %, и 69,2 %. Выделены источники с наивысшей селекционной ценностью по данному параметру адаптивности, которые превышают среднее ее значение в опыте (Sc = 4,9), к ним относятся Метелица харьковская (Sc = 6,32), Каравайная (Sc = 6,16), Райгородка (Sc = 6,00), Выгадка (Sc = 5,74), Золото Украины (Sc = 5,63), Даринка киевская (Sc = 5,42), Губернатор (Sc = 5,08) (UKR). В группе середнерослих образцов часть источников выделенных по селекционной ценности составляет 50 %, а у полукарликовых — 38,5 %.

Выводы. К наиболее значимым генотипам, которые совмещают высокую гомеостатичнисть и селекционную ценность, относятся середнерослые генотипы Каравайная (Hom = 84,5; Sc = 6,16) и Выгадка (Hom = 75,8; Sc = 5,74) (UKR). Выделенные на основе проведенного изучения параметров гомеостатичности и селекционной ценности источники адаптивности является ценным исходным материалом для создания новых высокоадаптивных и перспективных сортов озимой мягкой пшеницы в условиях северо-восточной части лесостепи Украины.

Ключевые слова

образцы, озимая мягкая пшеница, адаптивность, гомеостатичнисть, селекционная ценность, урожайность, источник, эталон